برنامه غذایی زعفران

برنامه غذایی زعفران

مراحل کوددهی:
شهریور ماه (آماده سازی زمین):
ریتاردو اسپانیا (200 تا 250 کیلوگرم در هکتار)- ریتاردو یک کود ارگانیک بوده که بر پایه لیگنیت فرآوری گردیده است. این ترکیب عناصر مورد نیاز را به تدریج در اختیار گیاه قرار می دهد.

آب اول (15 مهر تا 20 آبان):
کود کامل 10 52 10 زیگلر آلمان: کود کامل فسفر بالا محصول زیگلر آلمان با بالاترین کیفیت
سولوپتاس 51 00 00 زیگلر آلمان: کود سولوپتاس تامین کننده بسیار قوی پتاسیم برای پیاز زعفران
اسید هیومیک دایموند گرو آمریکا: اسید هیومیک پودری یک کیلویی دایموند گرو با بیش از 95 درصد مجموع مواد هیومیکی و بالاترین کیفیت ممکن
گوگرد مایع پارس کیمیا: گوگرد مایع 5 لیتری پارس کیمیا برای کاهش اسیدیته خاک و کنترل بیماری ها و کنه زعفران

زاچ آب (آبیاری پس از برداشت)
کود کامل 20 52 20 زیگلر آلمان: کود کامل سه بیست محصول زیگلر آلمان با بالاترین کیفیت
اسید هیومیک دایموند گرو آمریکا: اسید هیومیک پودری یک کیلویی دایموند گرو با بیش از 95 درصد مجموع مواد هیومیکی و بالاترین کیفیت ممکن
کود آهن زیگلر آلمان: کود آهن محصول زیگلر آلمان کلات شده با EDDHA با بالاترین کیفیت

سبز آب (15 روز پس از زاچ آب)
کود کامل 10 10 30 زیگلر آلمان: کود کامل سی ده ده محصول زیگلر آلمان با بالاترین کیفیت
گوگرد مایع پارس کیمیا: گوگرد مایع 5 لیتری پارس کیمیا برای کاهش اسیدیته خاک و کنترل بیماری ها و کنه زعفران

محلولپاشی (بهمت و اسفند ماه)
بمباردیر کیمیتک اسپانیا: کود مایع آلی بمباردیر، محرک رشد و توسعه سبزینگی حاوی آمینو اسید، قند، پروتئین و ویتامین
گرین زیت پریمیر قبرس: کود مایع گرین زیت محتوی تمامی عنصر مورد نیاز گیاه زعفران
بیو آلجاکس کیمیتک اسپانیا: عصاره جلبک دریایی آسکوفیلوم نودوسوم و منبع سیتوکینین، اکسین و جیبرلین
میکرومیکس کیمیتک اسپانیا: مجموعه ای از عناصر میکرو مورد نیاز گیاه با بالاترین درصد جذب از طریق محلولپاشی
آمیفورت کیمیتک اسپانیا: کود کامل محتوی آمینو اسید های آزاد برای افزایش غلظت شیره گیاهی و بهبود رشد
فسویت کی سی کیمیتک اسپانیا: ترکیب فسفیت پتاسیم برای ایجاد خودایمنی گیاه در مقابله با قارچ ها و توسعه فیتوالکسین گیاهی