مهندس مهدی فرودی

مهندس مهدی فرودی

مدیرعامل
دکتر علی درویش زاده

دکتر علی درویش زاده

مدیر فروش
مهندس علیرضا صادقی

مهندس علیرضا صادقی

کارشناس فروش
مهندس نوید نوروزی

مهندس نوید نوروزی

کارشناس فروش
خانم مهندس بی سیار

خانم مهندس بی سیار

کارشناس فنی
خانم مهندس بهرامی

خانم مهندس بهرامی

کارشناس فروش