بایوفرت کانادا

 

شرکت بایوفرت کانادا، با تمرکز بر تولید کودهای ارگانیک، پایه ارگانیک و بهسازهای خاک گستره وسیعی از کودهای تخصصی مایع، گرانوله و محلول در آب را برای بازارهای متعدد بین المللی تولید می کند. تلاش بایوفرت همواره بر تامین کودهایی با کیفیت برتر با هزینه مناسب و همراه خدمات فنی دقیق و پیوسته است.