آشنایی با آفت کرم خراط و روش های مقابله با آن

آشنایی با آفت کرم خراط و روش های مقابله با آن

درختان گردو مطلوبترین میزبان برای این آفت می باشند و گاهی صدها لارو روی یک درخت تنومند گردو زندگی می کنند. خوشبختانه گردو و خسارت این آفت را تا حدودی تحمل می کند. اگرچه منبع آلودگی بسیار نامناسبی برای سایر درختان میوه به خصوص درختان سیب می باشد.

ادامه مطلب