بیماری انتراکنوز گردو

بیماری انتراکنوز گردو

در اثر رطوبت هوا و دمای مایل به گرم خسارت این قارچ بیشتر شده و ریزش میوه و برگ را بهمراه دارد. این قارچ بلافاصله در عرض ۱-۳ روز در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی کل پهنک برگ و سطح سبز پوست گردو را گرفته و مانند عامل باکتریایی آب سیاه گردو مغز میوه را نیز سیاه می کند.

ادامه مطلب