بیماری انتراکنوز گردو

بیماری انتراکنوز گردو

در اثر رطوبت هوا و دمای مایل به گرم خسارت این قارچ بیشتر شده و ریزش میوه و برگ را بهمراه دارد. این قارچ بلافاصله در عرض ۱-۳ روز در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی کل پهنک برگ و سطح سبز پوست گردو را گرفته و مانند عامل باکتریایی آب سیاه گردو مغز میوه را نیز سیاه می کند.

ادامه مطلب
آشنایی با آفت کرم خراط و روش های مقابله با آن

آشنایی با آفت کرم خراط و روش های مقابله با آن

درختان گردو مطلوبترین میزبان برای این آفت می باشند و گاهی صدها لارو روی یک درخت تنومند گردو زندگی می کنند. خوشبختانه گردو و خسارت این آفت را تا حدودی تحمل می کند. اگرچه منبع آلودگی بسیار نامناسبی برای سایر درختان میوه به خصوص درختان سیب می باشد.

ادامه مطلب